Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

SKUP 12-14. APRIL 2024

2024/04/12 16:00:00
Countdown placeholder
Nedtelling

Statutter for SKUP-prisen

1 Formål

 • A: SKUP-prisen gis for fremragende journalistisk arbeid hvor journalist/redaksjon har brukt egne undersøkelser og journalistisk metode. SKUP-prisen skal motivere til undersøkende journalistikk i alle journalistiske miljøer i Norge
 • B: SKUP-prisen skal stimulere til økt kvalitet på undersøkende journalistikk i Norge, gjennom å løfte frem journalistisk fag og metode, og bidra til kompetansedeling i form av publisering av alle innsendte metoderapporter, og premiering av de beste.
 • § 2 Prisen
  A: Prisen deles ut årlig dersom juryen finner kvalifiserte arbeider. I tillegg til SKUP-prisen kan juryen dele ut ett eller flere diplom for fremragende journalistisk arbeid

   

  B: Prisen deles ut under den årlige SKUP-konferansen
  § 3 Deltakelse og innsending
  A: SKUP-prisen er åpen for alle journalistiske arbeider som er publisert for et norsk publikum og som har ivaretatt medienes etiske regelverk. Innsendte arbeider skal bestå av en metoderapport i henhold til mal og retningslinjer på SKUPs hjemmesider, samt det publiserte materialet som skal vurderes.

  B: Arbeidene som sendes inn til vurdering må være publisert innenfor det kalenderåret prisen gjelder for. Dersom et arbeid strekker seg over flere år, skal arbeidet vurderes i sin helhet.

  C: SKUP-sekretariatet bekjentgjør bredt og senest fire måneder før SKUP-konferansen, relevant informasjon om prisen.
  §4 Kriterier
  A: De innsendte arbeider vil bli vurdert ut fra prisens formål. Kriterier utarbeides og ajourføres i et samarbeid mellom styret og juryen, og oppgis på SKUPs hjemmeside.

  §5 Jury
  A: Prisen deles ut av en jury bestående av 7 medlemmer, som velges av SKUPs styre. NJ, NR og NP inviteres til å foreslå kandidater. Alle jurymedlemmer velges for to år av gangen. Juryen skal gjenspeile bredden i norske medier.

 • 6 Publisering
  A: De innsendte metoderapportene offentliggjøres på SKUPs nettsider så raskt som mulig etter juryering.B: Rapportene vil også, innenfor rammene opphavsrett gir, kunne bli publisert i artikkelsamlinger, tidsskrifter, forskningsrapporter o.l.§7 Finansiering
  A: Utgifter til prisbeløpet, prisutdeling og juryens arbeid dekkes av SKUP.

Statutter vedtatt av årsmøtet 4. april 2014